วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่ และ จัดแสดงนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนพ่ออุ้ย แม่อุ้ยวิทยา วิทยาลัยชุมชนแพร่ วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่ และ จัดแสดงนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนพ่ออุ้ย แม่อุ้ยวิทยา วิทยาลัยชุมชนแพร่ วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่

05 กันยายน 2561 16:28

   วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)กับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่ และ จัดแสดงนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนพ่ออุ้ย แม่อุ้ยวิทยา วิทยาลัยชุมชนแพร่
   ในวันนี้ (5 ก.ย.61) เวลา 09.30 น. ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานในพิธี และพยานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแพร่ โดย สถาบันอุดมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดแพร่ 6 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ วิทยาลัยชุมชนแพร่ โดยสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่ 6 สถาบัน ตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำงานระหว่าง เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่
   กิจกรรมในช่วงบ่าย การบรรยายพิเศษ การดูแลสุขภาพทั้งกายและใจของผู้สูงอาย โดยนายแพทย์สัญญา สมใจ และการจัดแสดงนิทรรศการเครือข่าย โรงเรียนพ่ออุ้ย แม่อุ้ยวิทยา วิทยาลัยชุมชนแพร่ เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุของวิทยาลัยชุมชนแพร่ จำนวน 14 ชุมชน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติที่ดี ซึ่งในแต่ละชุมชนก็จะมี Best Practice ในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่วิทยาลัยชุมชนแพร่ ได้เข้าไปส่งเสริม และเผยแพร่หลักสูตรโรงเรียน พ่ออุ้ย แม่อุ้ยวิทยา ภายใต้แนวคิด การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.