วิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุม เชิงปฏิบัติการอุทยานธรณีโลกสตูล ต้นแบบแห่งการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วม วันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุม เชิงปฏิบัติการอุทยานธรณีโลกสตูล ต้นแบบแห่งการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วม วันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

10 กันยายน 2561 08:56

    โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้มอบหมายให้นายอัศวยุช เทศอาเส็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นผู้นำเสนาและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการอุทยานธรณีโลกสตูล ต้นแบบแห่งการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล โดยมี นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการอุทยานธรณีโลกสตูล ต้นแบบแห่งการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วม และมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กล่าวต้อนรับ ซึ่งนายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทน และผู้เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณีโลกเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันร่างแผนพัฒนาอุทยานธรณีโลก ที่จะเสริมสร้างความเป็นอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายส่วนหนึ่งของยูเนสโกด้วย
   นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดสตูลเป็นที่รู้จักมากขึ้น แต่องค์ประกอบที่จะให้สตูลมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านของการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับอุทยานธรณีโลก 
1)แหล่งอุทยานจะมีอะไรดึงดูดที่จะให้นักท่องเที่ยวอยากจะมาเยือน 
2)นักท่องเที่ยวมาเยือนแล้วจะทำให้เขาติดใจอย่างไร 
3)แหล่งท่องเที่ยว มีอะไรบริการหรืออำนวยความสะดวก รถสาธารณะที่จะเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว ความพร้อมด้านที่พัก มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
4)เศรษฐกิจท้องถิ่น การสร้างมูลค่าเพิ่มในท้องถิ่น เช่น ของที่ระลึก ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น การอนุรักษ์ เพื่อจะได้มาซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยว
5)ด้านการบริหารจัดการแหล่งอุทยานธรณี ซึ่งในทุกด้านจะต้องดำเนินการไปพร้อมกัน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งในและนอกพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล ภาคราชการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการตามพันธกิจของตนเอง ไม่ว่าจะเรื่องระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาสินค้าที่ระลึก การอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การพัฒนาอาชีพ รวมถึงด้านการประชาสัมพันธ์ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในทุกมิติ โดยสำนักงานงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
   การประชุมเชิงปฏิบัติการอุทยานธรณีโลกสตูล ต้นแบบแห่งการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วม ในระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2561 ส่วนหนึ่งของการประชุมเป็นการเสวนา "Satun UNESCO Global Geopark กับโอกาสของคนสตูล" , "การบริหารจัดการร่วมในพื้นที่อุทยานธรณีสตูล" และ "ทิศทางในการขับเคลื่อนภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนอุทยานธรณีโลกสตูล" โดยผู้ร่วมเสวนาเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอุทยานธรณีโลกสตูล เช่น อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในพื้นที่ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้แทนจากวิทยาลัยชุมชนสตูล ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยว/สินค้าชุมชน ผู้แทนผู้ประกอบการร้านอาหาร/ที่พัก/บริษัทนำเที่ยว/มัคคุเทศก์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาอุทยานธรณีโลกสตูลให้อยู่อย่างยั่งยืน
 
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.