วิทยาลัยชุมชนสตูล ย้อนรอยวิถีชาวนาไทย ทำโครงการดำนาปลูกข้าว เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พื้นเมืองสตูล “อัลฮัม” วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเกตรี อำเภอเมืองสตูล
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูล ย้อนรอยวิถีชาวนาไทย ทำโครงการดำนาปลูกข้าว เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พื้นเมืองสตูล “อัลฮัม” วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเกตรี อำเภอเมืองสตูล

10 กันยายน 2561 09:05

   ในวันที่ 5 กันยายน 2561 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน จัดโครงการย้อนวิถีชาวนาไทย ตอนดำนาปลูกข้าว ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเกตรี ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล โดยมีนายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายราเสด พรหมาด รองนายกอบต.เกตรี  นายอารีด บินหมัด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล อาจารย์ปทุมณัฐราช นิยมเดชา หัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน นายเจริญพงษ์  เกตุชู นายแบบตำแหน่ง แอร์บัสเนอร์ หนุ่มเมืองลุง ซึ่งวิทยาลัยชุมชนสตูลได้นำคณะครูอาจารย์ นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน นักเรียนโรงเรียนบ้านเกตรี ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกตรี ส่วนราชการต่างๆ ทหารจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 สภาศิลปินอาสา ดาราเพื่อสังคม และศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่องสังคม จังหวัดสตูล จำนวน 500 กว่าคน ที่มาร่วมงานอย่างอบอุ่นเกินความคาดหมาย ร่วมสืบสานวิถีชาวนาไทย ตอนดำนาปลูกข้าวพื้นเมืองพันธุ์ “อัลฮัม” ซึ่งมีความหมายว่าข้าวขอบคุณพระเจ้า เพื่อเป็นการย้อยรอยวิถีชาวนาไทย และเรียนรู้การปลูกข้าวที่คนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มิได้รู้ว่า ข้าวแต่ละเม็ดที่รับประทานนั้นกว่าจะได้มาเหน็ดเหนื่อยมากแค่ไหน หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน บรรยากาศเต็มไปด้วยสีสันของคนรุ่นใหม่ที่สนุกสนานได้เรียนรู้การดำนาการปลูกข้าว ได้สัมผัสกลิ่นไอความเป็นลูกทุ่ง พร้อมกับแขกผู้ใหญ่และนายแบบร่วมดำนากันอย่างสนุกสนาน
   ดร.วรรณดี สุธาพานิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดทำโครงการย้อนรอยวิถีชาวนาไทย ตอนดำนาปลูกข้าว เพื่อให้นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนา ร่วมกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนในพื้นที่ตำบลเกตรี ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโดยรวมประมาณ 1,500 ไร่ ถือเป็นแหล่งใหญ่อีกแห่งของสตูล ปัจจุบันการทำนาหลายพื้นที่ จะใช้เครื่องจักรมาเป็นเครื่องทุ่นแรง ที่ทำให้มีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น แต่การทำนาด้วยวิธี วิถีดั้งเดิม คือ การปักดำ และการเก็บเกี่ยวผลผลิต จะเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และการมีส่วนร่วมในชุมชนมากยิ่งขึ้น และเป็นโอกาสที่จะให้ครอบครัวได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ในการสอนลูกหลานให้รู้จักวิถีชีวิตชาวนา โดยที่นี่นิยมปลูกข้าวพันธ์ “อัลฮัม” เป็นข้าวพื้นเมืองกินแล้วอิ่มนาน พันธ์ข้าวไม่ต้องซื้อ ใช้ข้าวปีก่อนมาปลูกใหม่ได้ตลอดการ ไม่เหมือนพันธ์ุข้าวในปัจจุบันที่นำไปปลูกต่อได้ผลไม่ดีเหมือนเดิ
   นายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองสตูล กล่าวว่า พันธุ์ข้าวอัลฮัม เป็นข้าวพื้นเมืองสตูล “อัลฮัม” มาจากภาษายาวี หมายถึง พระผู้เป็นเจ้า โดยนัยแล้วข้าวอัลฮัม จึงมีความหมายถึงพันธุ์ข้าวที่พระผู้เป็นเจ้าประทานผลผลิต ตอบแทนความเหน็ดเหนื่อยของชาวนา เป็นพันธุ์พื้นเมืองของชาวมุสลิมทางภาคใต้ ปลูกในพื้นที่ตำบลเกตรี ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน เป็นข้าวที่ทนต่อความเป็นกรดของดินทางภาคใต้ได้ดี นิยมปลูกเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน มีรสชาติหวานมัน คุณค่าทางอาหารสูง อิ่มท้องนานโดยปัจจุบันข้าวอัลฮัม เป็นที่นิยมบริโภคของชาวสตูล และเป็นการให้เยาวชนได้รู้คุณค่าของข้าวพื้นเมือง และประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล ได้ร่วมกิจกรรมการดำนาปลูกข้าว และร่วมกันประชาสัมพันธ์ขยายผลในการร่วมกันอนุรักษ์ข้าวพันธุ์ “อัลฮัม” ให้คงอยู่สืบไปชั่วลูกชั่วหลาน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.