วิทยาลัยชุมชนสตูล สนองนโยบาย สกอ. จัดกิจกรรมค่ายมัคคุเทศก์น้อยอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESGO Global Geopark) ในพื้นที่อำเภอมะนัง ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง วันที่ 12 - 13 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านป่าพน อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูล สนองนโยบาย สกอ. จัดกิจกรรมค่ายมัคคุเทศก์น้อยอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESGO Global Geopark) ในพื้นที่อำเภอมะนัง ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง วันที่ 12 - 13 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านป่าพน อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

14 กันยายน 2561 11:03

   ในระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2561 ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล มอบหมายให้ ดร.มาณี ฉัตรชัยวงศ์ และนายอัศวยุช เทศอาเส็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมจัดกิจกรรมค่ายมัคคุเทศก์น้อย ในเขตพื้นที่อำเภอมะนังโดยในปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ณ โรงเรียนบ้านป่าพน อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนในเขตอำเภอมะนังรวมถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมทั้งสิ้น 12 โรงเรียน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโดยวิทยาลัยชุมชนสตูลและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นพี่เลี้ยงในกิจกรรมครั้งนี้ นายสะอาด อุสมา รอง ผอ.สพป.สตูล ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด

   การจัดกิจกรรมค่ายมัคคุเทศก์น้อยนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับงานมัคคุเทศก์น้อย แหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESGO Global Geopark) ในเขตอำเภอมะนัง เช่น ลานหินป่าพน เป็นต้น ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุบัติภัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การป้องกัน การรับมือและการแก้ปัญหาเมื่อประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและอุบัติภัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ผ่านกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เป็นกิจกรรมจากประสบการณ์ตรง ในรูปแบบของค่ายฝึกอบรม ที่เน้นการเรียนรู้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ การทางานเป็นทีม ฝึกกระบวนการคิด การแก้ไขปัญหา การสื่อสารและการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม-จริยธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อุทยานธรณีโลกสตูลและคณะครูจากทั้ง 12 โรงเรียน ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมและมีความพึงพอใจในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.