วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 22 กันยายน 2561 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 22 กันยายน 2561 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

27 กันยายน 2561 12:41

   วันที่ 22 กันยายน 2561 ที่อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ประธานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล 7 สาขาวิชา 198 คน
   นายวรัตน์ แสงเจริญ ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนสตูลได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2547 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ. ศ.2546 เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนในปี 2549 มีนักศึกษา 82 คน ดำเนินการจัดการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน คือ "เพื่อให้การศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชา การการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตลอดจนตอบสนอง และสอดคล้องต่อความต้องการ และการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชนนำไปสู่การพัฒนาประเทศ" ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับอนุปริญญาจำนวน 809 คน สำเร็จการศึกษาไปแล้วจำนวน 1,921 คน ในปี 2560 มีผู้สำเร็จการศึกษา 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การท่องเที่ยว การปกครองท้องถิ่น การพัฒนาชุมชน การศึกษาปฐมวัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาอิสลามศึกษา รวมจำนวน 191 คน ภายใต้การบริหารงานของ ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
   นอกจากนี้วิทยาลัยชุมชนสตูล ยังได้ดำเนินการบริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างอาชีพ ด้านคุณภาพชีวิตและบริการแก่ชุมชน ภายใต้โครงการต่าง ๆ จำนวน 3,568 คน เช่น หลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวชุมชน การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการจัดการขยะ การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะเพียงพอในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแสวงหาความรู้พัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.