วิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมกันปลูกต้นทุเรียน พันธุ์นกขมิ้น เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในงานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนสตูลประจำปีการศึกษา 2560 22 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมกันปลูกต้นทุเรียน พันธุ์นกขมิ้น เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในงานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนสตูลประจำปีการศึกษา 2560 22 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล

27 กันยายน 2561 12:41

   22 กันยายน 2561 นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายกิตติ กิตติโชควัฒนา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา นายนำชัย กฤษณาสกุล ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล นายวรัตน์ แสงเจริญ ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล และดร. วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมกันปลูกต้นทุเรียน พันธุ์นกขมิ้น จำนวน สองต้น โดยความกรุณาของท่านกิตติ กิตติโชควัฒนา  มอบให้ปลูก เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในงานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนสตูลประจำปีการศึกษา 2560

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน


สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.