วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี่ยวหมูตุ๋น วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ บริษัทไทยยูเนี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี่ยวหมูตุ๋น วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ บริษัทไทยยูเนี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

27 กันยายน 2561 12:41

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน


สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.