วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร อบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคากรและทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวและบริการของชุมชน(ระยะที่2) ผู้นำเที่ยวชุมชน(มัคคุเทศน้อย) วันที่ 1 กันยายน 2561 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร อบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคากรและทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวและบริการของชุมชน(ระยะที่2) ผู้นำเที่ยวชุมชน(มัคคุเทศน้อย) วันที่ 1 กันยายน 2561

27 กันยายน 2561 12:42

   วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โดยท่านลัดดาวัล บางท้าไม้ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน มอบใบประกาศให้นักเรียนที่อบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคากรและทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวและบริการของชุมชน(ระยะที่2) ผู้นำเที่ยวชุมชน(มัคคุเทศน้อย)

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.