วิทยาลัยชุมชนสตูลพร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวปริธสัฑชา ธนฐนวกชภรณ์ นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัล นักเรียนรางวัล พระราชทาน ปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูลพร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวปริธสัฑชา ธนฐนวกชภรณ์ นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัล นักเรียนรางวัล พระราชทาน ปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

08 ตุลาคม 2561 08:32

6 ตุลาคม 2561 ดร. วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูลพร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวปริธสัฑชา ธนฐนวกชภรณ์ นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัล นักเรียนรางวัล พระราชทาน ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.