วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอน Active Learning วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอน Active Learning วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

24 ธันวาคม 2561 09:21

    

   วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอน Active Learning โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยมี นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีการบรรยายเรื่อง Active Learning การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการจัดการเรียนรู้เชิงลึก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom โดยนายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ นางสาวฉวีวรรณ ขวัญชุม และทีมงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ครูผู้สอนใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภาคการศึกษาที่ 2/2562

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.