วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้าในงานสภาสันติสุขตำบลรูสะมิแล วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 สวนสมเด็จ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้าในงานสภาสันติสุขตำบลรูสะมิแล วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 สวนสมเด็จ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

25 ธันวาคม 2561 16:52

   วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ในงานสภาสันติสุขตำบลรูสะมิแล โดยนายราชัน ทัศนา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 สวนสมเด็จ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพบปะยามเช้า พร้อมด้วยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 สวนสมเด็จ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดปัตตานีได้ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในส่วนต่าง ๆ เพื่อที่จะไปพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นประโยชน์ต่อไป

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.