วิทยาลัยชุมชนน่าน นำคณะนักท่องเที่ยวนั่งรถราง ทดลองเส้นทางการบริการนำเที่ยวชมเมืองน่านด้วยรถรางของหออัตลักษณ์นครน่าน เพื่อนำผลลัพธ์จากนักท่องเที่ยวมาปรับปรุงให้เส้นทางการนำชมมีประสิทธิภาพและมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนน่าน นำคณะนักท่องเที่ยวนั่งรถราง ทดลองเส้นทางการบริการนำเที่ยวชมเมืองน่านด้วยรถรางของหออัตลักษณ์นครน่าน เพื่อนำผลลัพธ์จากนักท่องเที่ยวมาปรับปรุงให้เส้นทางการนำชมมีประสิทธิภาพและมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น

28 ธันวาคม 2561 09:04

   ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วย นางเพลินจิต พ่วงเจริญ คณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน บุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่านและหออัตลักษณ์นครน่าน นำคณะนักท่องเที่ยวนั่งรถราง ทดลองเส้นทางการบริการนำเที่ยวชมเมืองน่านด้วยรถรางของหออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน เพื่อนำผลลัพธ์ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากนักท่องเที่ยวและผู้ร่วมทดสอบมาปรับปรุงให้เส้นทางการนำชมมีประสิทธิภาพและมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นต่อไป และยังได้นำนักท่องเที่ยวชมหออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.