วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “ว่าวเบอร์อามัส” วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “ว่าวเบอร์อามัส” วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

28 ธันวาคม 2561 15:48

   เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “ว่าวเบอร์อามัส” ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยมีนายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน จำนวน 6 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการดำเนินการฟื้นฟู สืบสาน และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ว่าวเบอร์อามัส” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นพันธกิจที่ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมติที่ประชุมกำหนดให้มีกิจกรรม 1) ฝึกอบรมหลักสูตรท้องถิ่น “การประดิษฐ์ว่าวเบอร์อามัส” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน จำนวน 240 คน 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น “ว่าวเบอร์อามัส” 3) การฟื้นฟูประเพณีการแข่งขันว่าว ณ หาดวาสุกรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยการร่วมมือกันระหว่างเทศบาลเมืองตะลุบันกับวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.