วิทยาลัยชุมชนสตูล ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน วันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมดาหลา วิทยาลัยชุมชนสตูล

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูล ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน วันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมดาหลา วิทยาลัยชุมชนสตูล

08 มีนาคม 2562 14:40

   ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล รุ่น 2560 ปีการศึกษา 2561 ในการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน จำนวน 3 สาขาวิชา นอกจากนี้ยังมีท่านรองเกษร ปะลาวัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล, อ.กิตติยา ฤทธิภักดี, อ.นิสรีน ล่านุ้ย และ อ.เบญจวรรณ แก้วสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมดาหลา วิทยาลัยชุมชนสตูล

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน


สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.