วิทยาลัยชุมชนสตูลเดินหน้า จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกโดยผู้พิการ วันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมบานบุรี วิทยาลัยชุมชนสต

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูลเดินหน้า จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกโดยผู้พิการ วันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมบานบุรี วิทยาลัยชุมชนสต

08 มีนาคม 2562 14:44

   ในวันที่ 7 มีนาคม 2562  โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกโดยผู้พิการ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมให้กับคนในพื้นที่ โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตร การขออุมัติจากสภา และการดำเนินการฝึกอบรมตามที่ชุมชนต้องการในส่วนที่เกี่ยวกับ ณ ห้องประชุมบานบุรี วิทยาลัยชุมชนสตูล

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน


สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.