​วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมระหว่างวิทยาลัยชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา วันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาหลง อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

​วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมระหว่างวิทยาลัยชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา วันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาหลง อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล

12 มีนาคม 2562 14:40

   ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมระหว่างวิทยาลัยชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ณ ห้องประชุมกาหลง อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล นำโดยผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลามาเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดสตูลที่โดดเด่นตามคำขวัญที่ว่า “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์”

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน


สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.