สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดงานสถาปนาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครบรอบ 4 ปี วันที่ 9 เมษายน 2562 ณ บริเวณห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดงานสถาปนาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครบรอบ 4 ปี วันที่ 9 เมษายน 2562 ณ บริเวณห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ

09 เมษายน 2562 12:15

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.