สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดงานสถาปนาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครบรอบ 4 ปี วันที่ 9 เมษายน 2562 ณ บริเวณห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดงานสถาปนาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครบรอบ 4 ปี วันที่ 9 เมษายน 2562 ณ บริเวณห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ

09 เมษายน 2562 12:15

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.