​วิทยาลัยชุมชนสตูลเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน SATUN HAHAL STREET 2019 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2562 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

​วิทยาลัยชุมชนสตูลเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน SATUN HAHAL STREET 2019 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2562

03 พฤษภาคม 2562 08:29

   ในวันที่ 26 เมษายน 2562 โดย ดร.วรรณดี  สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมพิธีเปิดและรับมอบประกาศเกียรติคุณในฐานะให้การสนับสนุนการจัดงาน SATUN HAHAL STREET 2019 ครั้งที่ 2 ตามที่เคยร่วมแถลงข่าวการจัดงานในวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ สตาร์รินทร์ รีสอร์ท จังหวัดสตูลที่ผ่านมา โดยจัดร่วมกันหลายหน่วยงานอาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตูล, เทศบาลเมืองสตูล, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล และอีกหลายหน่วยงาน
   จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดตรังและจังหวัดสงขลา ฝั่งทะเลอันดามัน มีการตื่นตัวและให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาตลอด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันกับนานาประเทศ และเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ประเทศไทยคงความเป็นผู้นำทางการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่ความเป็น World Class Destination ควบคู่กับการขยายตลาดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม และจากรายงานสถิติจังหวัดสตูลในแต่ปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติชาวมุสลิม เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลปีละจำนวนมาก สอดคล้องกับทางจังหวัดสตูล สภาการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และชมรมผู้ประกอบการฮาลาลจังหวัดสตูล มีการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน
   ที่ผ่านมาวิทยาลัยชุมชนสตูลได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว หรือHalal tourism เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ประกอบการทั้งมัคคุเทศก์ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร การท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตของที่ระลึก และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูล มาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม การจัดประชุมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งการส่งเสริมการผลิต การส่งเสริมการตลาด เป็นต้น
   ในการจัดงาน SATUN HAHAL STREET 2019 ครั้งที่ 2ในระหว่างวันที่ 25 - 28 เมษายน 2562 ณ บริเวณถนนเลี่ยงเมืองบายพาส (สามแยกไฟแดงหัวทาง) ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ในครั้งนี้ทางวิทยาลัยชุมชนสตูลได้มีส่วนร่วมโดยเป็นผู้จัดการแข่งขันการปรุงอาหารเมนูต่างๆ ทั้ง 4 วัน แข่งขันกัน 4 เมนู คือเมนูฮาลาลร่วมสมัย, เมนูข้าวอัลฮัมเพื่อการท่องเที่ยว, เมนูแพะเพื่อการท่องเที่ยว และเมนู Geoperk โดยการเชิญทางผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากวิทยาลัยชุมชน และผู้ประกอบการต่างๆ ในจังหวัดสตูลมาร่วมเข้าแข่งขันในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้วิทยาลัยชุมชนสตูลได้ไปถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับการทำขนมพื้นถิ่นให้กับผู้เข้าร่วมงาน และวิทยาลัยชุมชนสตูลได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการจัดนิทรรศการสตูลแต่แรก เกี่ยวกับภาพสมันโบราณทำให้ได้รับความชื่นชมและมีผู้มาเยี่ยมชมจำนวนมาก

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.