วิทยาลัยชุมชนสตูลสนองนโยบายสถาบันวิทยาลัยชุมชนนำ Google Apps for Education มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการสอนในชั้นเรียน วันที่ 29 เมษายน 2562 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูลสนองนโยบายสถาบันวิทยาลัยชุมชนนำ Google Apps for Education มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการสอนในชั้นเรียน วันที่ 29 เมษายน 2562

03 พฤษภาคม 2562 08:41

   ในวันที่ 29 เมษายน 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการจัดการศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2561 โดยวิทยาลัยชุมชนสตูลเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความเข้าในในการปฏิบัติจากบุคคลหลากหลาย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา บุคคลที่มีความสำคัญคืออาจารย์ผู้สอน ที่ต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ในทุกภาคเรียนก่อนมีการเรียนการสอน วิทยาลัยชุมชนสตูลจึงมีการจัดประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานให้ตรงกัน และในทุกภาคการศึกษา ก็จัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาเพิ่มเติมความรู้ให้กับอาจารย์ ซึ่งในแต่ละปีองค์ความรู้ก็จะแตกต่างกันไปตามบริบทความสำคัญและความประสงค์ของอาจารย์ที่ได้สอบถามกันมาสำหรับปีการศึกษานี้วิทยาลัยชุมชนสตูลได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ (Flipped Classroom) การใช้งานระบบชั้นเรียนออนไลน์ ClassStart.org การสร้างสื่อการเรียนการสอนประเภทคลิปวิดีโออย่างง่ายโดยแท็บเล็ต โนตบุ๊คและสมาร์ทโฟน และการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่าน YouTube.com โดยอาจารย์ ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ และคณะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการใช้ Google Apps for Education โดยอาจารย์เชษฐา เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลและคณะ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการสอนในชั้นเรียน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ครูวิทยาลัยชุมชนสตูลได้ออกแบบการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นการใช้เทคโนโลยี การเรียนการสอนที่ทันสมัย และการให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ซึ่งกระตุ้นให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็มที่ต่อไป

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.