ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมให้ความรู้ การทำยาดมสมุนไพร ณ ที่ทำการชุมชนบ้านตือระ ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมให้ความรู้ การทำยาดมสมุนไพร ณ ที่ทำการชุมชนบ้านตือระ ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

03 พฤษภาคม 2562 15:51

   วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมให้ความรู้ การทำยาดมสมุนไพร ณ ที่ทำการชุมชนบ้านตือระ ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ซึ่งโครงการอบรมให้ความรู้ การทำยาดมสมุนไพร เป็นโครงการที่เกิดจากรายวิชาการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการบริหารโครงการและงบประมาณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของสาขาการปกครองท้องถิ่น โดยได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอนให้ทำการศึกษาบริบทชุมชนและสภาพปัญหาและนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำเป็นโครงการ ซึ่งกลุ่มนักศึกษาได้ทำงานประสานความร่วมมือกันในชุมชนบ้านตือร๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีและได้จัดกิจกรรมอีกมามาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการอบรมให้ความรู้ เรื่องการทำยาดมสมุนไพร และเพื่อนำมาใช้บรรเทาอาการหวัด คัดจมูก วิงเวียน ปวดศีรษะ หน้ามืดตาลาย ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 45 คน ประกอบด้วย บุคคลทั่วไป กลุ่มคนว่างงาน สตรีแม่บ้านตือระหมู่ที่ 1 ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตานี จำนวน 30 คน และคณาจารย์ ผู้นำชุมชนและนักศึกษา จำนวน 15 คน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.