วิทยาลัยชุมชนสตูล ได้รับการชื่นชมจากที่ประชุมสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสินเกียรติธานี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูล ได้รับการชื่นชมจากที่ประชุมสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสินเกียรติธานี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

15 พฤษภาคม 2562 10:07

   ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้เข้าร่วมประชุมกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดสตูล และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy Development) กรณีอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) ณ โรงแรมสินเกียรติธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิทยาลัยชุมชนสตูลได้รับคำชมเชยจากที่ประชุมว่าได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) มาอย่างต่อเนื่องอันเห็นเป็นรูปธรรมที่เด่นชัด และส่งผลให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น และยังทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอีกด้วย

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.