​วิทยาลัยชุมชนสตูล สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำเภอเมืองสตูล อำเภอเมืองสตูล 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

​วิทยาลัยชุมชนสตูล สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำเภอเมืองสตูล อำเภอเมืองสตูล

15 พฤษภาคม 2562 10:15

   ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นประธานที่ประชุมพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล และมหาลัยราชภัฏสงขลาเป็นพี่เลี้ยง : จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำเภอเมืองสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยเป็นการประชุมครั้งแรกเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลและโรงเรียนตามเกาะต่าง ๆ ของจังหวัดสตูล จำนวน 10 โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการ สพป.สตูล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.