วิทยาลัยชุมชนสตูลได้รับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูลได้รับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล

29 พฤษภาคม 2562 08:20

   ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(โปรแกรมประมวลผลคำ)​โดยสามารถให้บริการทดสอบกับประชาชนทั่วไป แก่วิทยาลัยชุมชนสตูล โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.