​วิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมวางแผนอนาคตด้านการท่องเที่ยวสตูล วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ศูน Otop อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

217 Views |

​วิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมวางแผนอนาคตด้านการท่องเที่ยวสตูล วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ศูน Otop อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

29 พฤษภาคม 2562 08:23
   ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้มอบหมายให้ นางนิสรีน ล่านุ้ย หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ และ น.ส. เบญจวรรณ แก้วสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษารับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวของวิทยาลัยชุมชนสตูล เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว ณ ศูน Otop อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ซึ่งมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานในที่ประชุม โดยในที่ประชุมมีการระดมความคิดเห็นแนวทางการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวกระแสหลัก และการท่องเที่ยวกระแสรองของจังหสัดสตูล และข้อเสนอแนะแผนงานโครงการเพื่อทำแผนแม่บทการท่องท่องของสภาการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประกอบด้วย 4 Cluster คือ Satun Wonderland, Satun CBT, Satun Geopark,Satun Halal Tourism โดยแต่ละ Cluster ได้นำเสนอข้อมูลได้น่าสนใจมากเพื่อร่วมกันพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของ จังหวัดสตูล ให้มีความยั่งยืนและสามารถสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น