สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจ เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปสถาบันวิทยาลับชุมชน ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม" วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจ เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปสถาบันวิทยาลับชุมชน ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม" วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ

11 มิถุนายน 2562 08:42

  สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดการประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “ทิศทางการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม” ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 โดยมี ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมอภิปราย เรื่อง "ประสิทธิภาพและการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ และประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง ประสิทธิภาพและการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ : ความก้าวหน้าและการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ข้อดี อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับระบบและประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจในนโยบายและทิศทางการปฏิรูปการบริหารจัดการสถาบันฯ รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะนโยบายและทิศทางการปฏิรูปการบริหารจัดการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 
ในการประชุมฯ ครั้งมี มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 150 คน ได้แก่ กรรมการสภาสถาบัน กรรมการสภาวิชาการและอนุกรรมการ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้แทนครู ผู้แทนพนักงานราชการและบุคลากรสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.