วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ โดยการฝึกอบรมอาชีพการเพาะเห็ดฟางด้วยทะลายปาล์ม วันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2560 ณ หมู่บ้านดาหลำ ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ โดยการฝึกอบรมอาชีพการเพาะเห็ดฟางด้วยทะลายปาล์ม วันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2560 ณ หมู่บ้านดาหลำ ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล

08 มิถุนายน 2560 13:23

วิทยาลัยชุมชนสตูล ส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ

   วิทยาลัยชุมชนสตูล ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ โดยการฝึกอบรมอาชีพการเพาะเห็ดฟางด้วยทะลายปาล์ม ณ หมู่บ้านดาหลำ ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล ใช้เวลาฝึกอบรมจำนวน 30 ชั่วโมงในระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2560 โดยมี นายสุรชัย สมันตรัฐ เป็นวิทยากรผู้สอน และนางประภาพรรณ จิตตพงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีและผลเป็นที่น่าพอใจ และจากการนิเทศติดตามผลหลังจากมีการฝึกอบรม พบว่าทางกลุ่มได้รับผลผลิตกว่า 30 กิโลกรัมต่อวัน ทำให้คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมีอาชีพเสริมและรายได้เพิ่มอีกด้วยซึ่งเป็นที่น่าภูมิใจ
   นายอารีย์ เร็มหลี ประธานกลุ่มผู้พิการ กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจที่วิทยาลัยชุมชนสตูลได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้พิการ การเพาะเห็ดสามารถเป็นรายได้เสริมให้แก่ผู้พิการได้อีกทางหนึ่ง ทำให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และจะนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไปอีก

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.