วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมกับ อบต.จอเบาะจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงวัยและผู้พิการ (โรงเรียนเปาะจิเมาะจิ) ณ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมกับ อบต.จอเบาะจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงวัยและผู้พิการ (โรงเรียนเปาะจิเมาะจิ) ณ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ

09 มิถุนายน 2560 12:44

   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสชูต้นแบบ โรงเรียนผู้สูงวัยและผู้พิการ (โรงเรียนเปาะจิเมาะจิ)” โรงเรียนผู้สูงอายุและผู้พิการที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนครบเครื่อง โรงเรียนที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้เรียน ทางด้านจิตใจ ทางด้านร่างกาย ให้มีคุณภาพ สามารถอยู่ได้ในสังคมอย่างเข้มแข็ง
   โรงเรียน โรงเรียนผู้สูงวัยและผู้พิการ(เปาะจิเมาะจิ) เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกับอบต.จอเบาะ ซึ่งได้เลือกพื้นที่ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอเป็นที่จัดตั้งโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนทางด้านอาคารสถานที่จากอบต.จอเบาะ  โรงเรียนเปาะจิเมาะจิ มีห้องเรียน 2 ห้องเรียน ซึ่งแบ่งเป็นห้องเรียนผู้สูงวัยและห้องเรียนพิการ โดยจะมีการจัดฝึกอาชีพสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็น หลักสูตรการทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม การทำน้ำยาล้างจานจากธรรมชาติ การทำสบู่ การทำน้ำมันเหลือง และมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่ทำควบคู่กับการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ

    เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมด้วยนายทวีบุญ เชาวะเจริญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและคณะ ได้ลงพื้นที่ตำบลจอเบาะ เพื่อศึกษาความต้องการของผู้สูงวัยและผู้พิการ สำหรับเตรียมความพร้อมในด้านหลักสูตรการศึกษาสำหรับใช้ในโรงเรียนผู้สูงวัยและผู้พิการ(โรงเรียนเปาะจิเมาะจิ)เพื่อรองรับผู้สูงวัยและผู้พิการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี ลดภาระการดูแลของครอบครัว และเป็นพลังของสังคม 
   นางสาวมาซีเต๊าะ ซอมูดอ ตัวแทนผู้พิการได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องโรงเรียนผู้สูงวัยและผู้พิการ(โรงเรียนเมาะจิเมาะจิ)ว่า “ รู้สึกดีที่โรงเรียนได้จัดตั้งขึ้นมา เพราะจะเป็นช่องทางในการศึกษาและช่องทางในการประกอบอาชีพ ทำให้ผู้พิการได้รับรู้ว่าตนมีความสำคัญ ไม่ได้ถูกทิ้งขว้างจากสังคม”
   นายอับดุลเลาะ หะยีมะสาและ ตัวแทนผู้สูงวัย ได้แสดงความคิดเห็นว่า “ ขอขอบคุณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงวัยและผู้พิการ เพราะคนกลุ่มนี้มักจะมีอาการน้อยใจ มักคิดว่าตัวเองไม่มีค่า การจัดตั้งโรงเรียนขึ้นมาทำให้พวกตนได้มีโอกาสในการพบเจอกัน ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน และฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่สามารถมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ “
   โรงเรียนเปาะจิเมาะจิมีกำหนดการในการเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 โดยจะเริ่มจากการเปิดหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัยที่จะมีการสอดแทรกการบรรยายธรรมทางศาสนาเพื่อให้ผู้สูงวัยได้รู้วิธีการดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง
         
 
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.