วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องปลูกฝังให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดขึ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องปลูกฝังให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดขึ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

09 มิถุนายน 2560 13:28

   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสภายใต้การบริหารงานของนายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ที่ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องปลูกฝังให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพื่อให้นักศึกษาเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนที่ดียอมรับในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน ลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดทำโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมขึ้น เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรัก ความสามัคคี มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสาธารณะ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
   วิทยาลัยชุมชนคุณธรรมได้จัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยการนำตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทั้ง 3 หน่วยจัดการศึกษา มาเข้าร่วมโครงการ โดยมีนายสาคร ปานจีน บุคลากรครูของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นวิทยากรในการทำโครงการ
   ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “ การที่ผมได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมในครั้งนี้ ทำให้ผมได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราได้มองข้ามและคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย อย่างเช่นเรื่องการทิ้งขยะไม่เป็นที ถ้าทุกคนเห็นว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยทุก ๆ ทิ้งขยะไม่ลงถัง ก็จะทำให้สถานที่สกปรก ซึ่งบ่งบอกว่าคนที่ทิ้งขยะนั้นเป็นคนไม่มีคุณธรรมในเรื่องระเบียบวินัย และคุณธรรมอีกหลายๆเรื่อง ผมจะนำสิ่งที่ได้จากโครงการนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและบอกเพื่อนๆทุกคนทราบถึงผลที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ”
 
 
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.