วิทยาลัยชุมชนสตูลนำเสนอผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการการตรวจประเมินในพื้นที่ (รางวัลเลิศรัฐ) ด้านการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภท รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูลนำเสนอผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการการตรวจประเมินในพื้นที่ (รางวัลเลิศรัฐ) ด้านการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภท รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)

28 มิถุนายน 2562 09:27

   ในวันที่ 27 มิถุนายร 2562 นำโดย ผศ.ดร.ป้องศักดิ์  ทองเนื้อแข็ง กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมด้วยนางนิสรีน ล่านุ้ย นายธีรวัฒน์ แป้นช่วย และนางสาวกานติมา  หรับจันทร์ เข้าร่วมประชุมรับการตรวจประเมินในพื้นที่ (รางวัลเลิศรัฐ) ด้านการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภท รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ของจังหวัดสตูล ผลงานเรื่อง "การส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน เพื่อสนับสนุนให้อุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก" โดยคณะผู้ประเมินจาก ก.พ.ร. ณ อบต.นาทอน และบริเวณอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เบื้องต้นคณะผู้ประเมินมีความพึงพอใจในกระบวนการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.