วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมความรู้ในการปลูกพืชแซมสวนยาง ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับการปลูกไม้ไผ่ ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมความรู้ในการปลูกพืชแซมสวนยาง ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับการปลูกไม้ไผ่ ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

03 กรกฎาคม 2562 13:00

   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมความรู้ในการปลูกพืชแซมสวนยาง ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับการปลูกไม้ไผ่ ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยาง โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ทางด้านเรื่องไม้ไผ่จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความรู้ในครั้งนี้
   นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่มีสภาพแวดล้อมและสภาพดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก และเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ที่ปลูกยางพาราเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชากรสวนใหญ่มีรายได้จากการกรีดยางแต่ในสภาวะราคายางที่ตกต่ำ ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารามีรายได้ที่น้อยลง และที่สำคัญเกษตรกรสวนใหญ่ปลูกต้นยางเชิงเดียวไม่มีความรู้ในการปลูกพืชแซมสวนยางพารา ทำให้ต้องสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้จากผลผลิตที่ปลูกแซมในสวนยางพารา ด้วยเหตุนี้ทางวิทยาลัยชุมชนนรนาธิวาสได้เห็นถึงแนวทางในการช่วยเหลือชาวสวนยางพาราโดยการให้ความรู้ในการปลูกพืชแซมสวนยาง จึงทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา
   ด้านนายสาคร ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส/หัวหน้าสำนักบริหารงานดครงการพิเศษได้กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นมาตามนโยบายของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในการส่งเสริมความรู้การปลูกพืชแซมสวนยาง ซึ่งทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ศึกษาหาความรู้ถึงชนิดของพืชที่สามารถปลูกแซมสวนยางและสามารถให้รายได้ที่ดี จึงได้เลือกส่งเสริมในการปลูกไม้ไผ่ซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจและในอนาคตจะมีการใช้ไม้ไผ่เป็นจำนวนมากที่สำคัญไม้ไผ่สามารถที่จะแปรรูปได้เป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จักรสาน เฟอร์นิเจอร์ น้ำจากไม้ไผ่ หรือขายลำต้น ฯลฯ ซึ่งทุกส่วนของต้นไผ่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ นอกจากไม้ไผ่แล้ววิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะมีการให้ความรู้ในการปลูกโกโก้ด้วย เพื่อเป็นตัวเลือกในการปลูกพืชแซมสวนยาง
   สำหรับผู้ที่สนใจในการปลูกโกโก้แซมสวนยางสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับการโกโก้ ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2562 ได้ที่ https://forms.gle/pv45LEDbj5CzF7PF9   จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 098 – 0701-915
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.