วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เปิดหลักสูตรอบรมน้ำยาล้างจาน ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2560 และ 1 มิถุนายน 2560
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เปิดหลักสูตรอบรมน้ำยาล้างจาน ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2560 และ 1 มิถุนายน 2560

09 มิถุนายน 2560 13:47

   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เปิดหลักสูตรอบรมน้ำยาล้างจาน ในกิจกรรมฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้ศึกษาความต้องการของชุมชนบ้านปูโง๊ะ  ตำบลการลิซา  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส   ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส  โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำน้ำยาล้างจานอเนกประสงค์ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมโดยเน้นย้ำในหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้วัสดุที่เหลือใช้และหาง่ายในท้องถิ่น มาผลิตเป็นน้ำยาล้างจานอเนกประสงค์ที่สามารถล้างจาน ล้างห้องน้ำ พื้นบ้าน ปราศจากสาร เคมี สารก่อมะเร็ง โดยใช้ต้นทุนเพียง 156 บาท แต่ได้น้ำยาอเนกประสงค์ถึง 10ลิตร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีกำหนดการในการจัดอบรมจำนวน 3 วัน  ระหว่างวันที่  30 - 31 พฤษภาคม 2560 และ 1 มิถุนายน 2560
   ผู้เข้าอบรมได้เปิดเผยว่า “รู้สึกดีใจที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้มาให้ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีชาวบ้านเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง และอบรมหลักสูตรการทำน้ำยาล้างจานอเนกประสงค์ ที่สามารถล้างจาน ล้างห้องน้ำ พื้นบ้าน และปราศจากสารเคมี ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสามารถผลิตไปจำหน่ายได้เปรียบเสมือนมีรายได้เสริมเข้ามาในครอบครัวอีกช่องทางหนึ่ง”
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.