วิทยาลัยชุมชนยะลา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ในกิจกรรมการวิจัยที่สอดคล้องกับพันธกิจวิทยาลัยชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 1 วิทยาลัยชุมชนยะลา 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนยะลา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ในกิจกรรมการวิจัยที่สอดคล้องกับพันธกิจวิทยาลัยชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 1 วิทยาลัยชุมชนยะลา

04 กรกฎาคม 2562 08:42

   วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการวิจัยที่สอดคล้องกับพันธกิจวิทยาลัยชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการครู พนักงานราชการ และพนักงานอัตราจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานสอนและงานวิจัยของวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 1 วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
สำหรับกิจกรรมการวิจัยที่สอดคล้องกับพันธกิจวิทยาลัยชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง
● ยุทธศาสตร์การวิจัยและทิศทางการวิจัยวิทยาลัยชุมชนยะลา
● ระดมความคิดเห็นและปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม "กรอบการวิจัยและทิศทางการวิจัยวิทยาลัยชุมชนยะลา"
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากร
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
● นำเสนอและกำหนดกรอบการวิจัยและทิศทางการวิจัยวิทยาลัยชุมชนยะลา
● นำเสนอตัวอย่างโจทย์การวิจัยตาม "กรอบการวิจัยและทิศทางการวิจัยวิทยาลัยชุมชนยะลา"
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากร
สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านงานวิจัยของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อผลผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับพันธกิจวิทยาลัยชุมชนและชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.