วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมการฝึกอบรมสร้างเสริมการตลาดสมัยใหม่สำหรับผู้ประกอบการชุมชน รุ่นที่ 1/2562 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมการฝึกอบรมสร้างเสริมการตลาดสมัยใหม่สำหรับผู้ประกอบการชุมชน รุ่นที่ 1/2562 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

04 กรกฎาคม 2562 08:48

   วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนภาคใต้ต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการฝึกอบรมสร้างเสริมการตลาดสมัยใหม่สำหรับผู้ประกอบการชุมชน รุ่นที่ 1/2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา ตัวแทนจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดยะลาจำนวน 9 ชุมชนและทีมงานวิทยาลัยชุมชนเข้าร่วม ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
   สำหรับโครงการดังกล่าวนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจะเดินทางจากวิทยาลัยชุมชนยะลาไปยัง โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อทำกิจกรรม
ในส่วนของกิจกรรมวันแรก วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 จะเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ก่อนจะเริ่มการตลาด ต้องหัดคิดนอกกรอบให้เป็น” รวมไปถึงเทคนิคการนำเสนอ “พูดให้ปัง (ทักษะการนำเสนอเป็น) พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริง โดยนายพิชิตพงศ์ แสวงกาญจน์ เป็นวิทยากรในการบรรยายในวันนี้
   วัตถุประสงค์ของการจัดโครงดังกล่าวเพื่อต้องการให้ผู้ประกอบการชุมชนที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน มีแนวทางในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจการตลาดสมัยใหม่ สามารถประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน รวมไปถึงการเรียนรู้เทคนิคการตลาด การคิดนอกกรอบให้เท่าทันกับยุคปัจจุบันเพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนของตัวเองต่อไป

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.