วิทยาลัยชุมชนยะลา ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2562 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนยะลา ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2562

08 กรกฎาคม 2562 08:43

   วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาให้เกียรติมาพบปะพูดคุยและให้โอวาทแก่นักศึกษาในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับอนุปริญญาสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2562 (ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน) โดยมีนางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ครูชำนาญการ อาจารย์ที่ปรึษาประจำวิชา และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาอิสลามศึกษา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เข้าร่วม
   ทั้งนี้เพื่อเป็นการพูดคุยชี้แจงรายละเอียดซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของตัวนักศึกษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์จริง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.