สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดประชุมฯ ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

184 Views |

สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดประชุมฯ ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

08 สิงหาคม 2562 10:30
   นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (สวชช.)  กล่าวเปิดการประชุมว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 เดิมนั้น ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ คตง. ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6)  ซึ่งปัจจุบันได้ยกเลิกไปแล้ว และได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  ดังนั้น สวชช.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ในมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
   การควบคุมภายในเป็นกลไกที่จะทำให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ แต่ทำอย่างเป็นขั้นตอน ต่อเนื่อง ต้องมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งจะเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรทั้งฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น ไม่ใช่แค่กำหนดนโยบาย คู่มือ หรือแบบฟอร์ม แต่ต้องมีการปฏิบัติ เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานควบคุมภายในจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ดำเนินงานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นทุจริต
   ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวอีกว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน ต้องมีการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานด้วย
   การประชุมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก คุณรุ้งทิพย์ เมืองโคตร จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร ให้สามารถดำเนินงานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ดียิ่งขึ้น