สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดประชุมฯ ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดประชุมฯ ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

08 สิงหาคม 2562 10:30

   นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (สวชช.)  กล่าวเปิดการประชุมว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 เดิมนั้น ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ คตง. ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6)  ซึ่งปัจจุบันได้ยกเลิกไปแล้ว และได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  ดังนั้น สวชช.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ในมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
   การควบคุมภายในเป็นกลไกที่จะทำให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ แต่ทำอย่างเป็นขั้นตอน ต่อเนื่อง ต้องมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งจะเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรทั้งฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น ไม่ใช่แค่กำหนดนโยบาย คู่มือ หรือแบบฟอร์ม แต่ต้องมีการปฏิบัติ เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานควบคุมภายในจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ดำเนินงานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นทุจริต
   ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวอีกว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน ต้องมีการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานด้วย
   การประชุมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก คุณรุ้งทิพย์ เมืองโคตร จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร ให้สามารถดำเนินงานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ดียิ่งขึ้น
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.