นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายใต้ อว. 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายใต้ อว.

13 สิงหาคม 2562 16:50

   13 สิงหาคม 2562 : ดร. สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมด้วยนายชุมพล พรประภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายธีระ อัครมาส ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายนำชัย  กฤษณาสกุล ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายชาญวิทย์ โตธนะคุณและนายเจริญชัย วงษ์จินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน เข้าพบนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุม 2 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และแสดงความยินดีกับนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการคนแรก ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด้วย

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.