วิทยาลัยชุมชนยะลา ส่งตัวแทนร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในงานเบิกฟ้ารามันห์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนยะลา ส่งตัวแทนร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในงานเบิกฟ้ารามันห์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562

14 สิงหาคม 2562 14:35

   วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในงานเบิกฟ้ารามันห์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬากลางอำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของอำเภอ ซึ่งถือเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ของดีอำเภอและอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนยิ่งขึ้นไป

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.