วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมโครงการประชุมศูนย์ประสานงานเพื่อสวัสดิการประชาชน ครั้งที่ 4/2562 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

211 Views |

วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมโครงการประชุมศูนย์ประสานงานเพื่อสวัสดิการประชาชน ครั้งที่ 4/2562

06 กันยายน 2562 09:45
   วันที่ 2 กันยายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยาพลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมโครงการประชุมศูนย์ประสานงานเพื่อสวัสดิการประชาชน ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองจังหวัดยะลา โดยมีเรื่องประชาสัมพันธ์ในที่ประชุม 5 เรื่องด้วยกันคือ
  1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนต้นสังกัดของวิทยาลัยชุมชนได้ย้ายสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการไปยังสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
  2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาร่วมกัน (MOU) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
  3. วิทยาลัยชุมชนยะลาได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน โดยมีเงื่อนไขการได้รับทุนดังนี้
   • นักเรียนจะได้รับทุนเดือนละ 7,500 บาทต่อเดือนโดยมีเงื่อนไขการได้รับทุน คือครอบครัวนักเรียนจะต้องมีรายได้ครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท    
   • นักเรียนมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (อาจจะ 2.75) หรือเกรดสะสมไม่เกินร้อยละ 30
  1. ประชาสัมพันธ์ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนยะลาในระดับอนุปริญญาทั้ง 8 สาขาวิชาและหลักสูตรระยะสั้นที่ทางวิทยาลัยชุมชนยะลาได้เปิดการเรียนการสอน
  2. การแข่งขันการวิ่งการกุศล "วิทยาลัยชุมชนยะลามินิมาราธอน 2562" ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 (เนื่องด้วยครบรอบ 15 ปีวิทยาลัยชุมชนยะลา) ทั้งนี้ยังเป็นการระดมทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาที่ยังมีปัญหาในด้านทุนการศึกษา
   ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการ องค์กรต่าง ๆ และตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมเสนอแนะแนวทางปฏิบัติงานด้านสวัสดิการประชาชนต่อไป