​วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพและแกนนำหมู่บ้าน เพื่อสร้างเจตคติที่ดี มีทัศนคติที่ตรงกัน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

157 Views |

​วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพและแกนนำหมู่บ้าน เพื่อสร้างเจตคติที่ดี มีทัศนคติที่ตรงกัน

12 กันยายน 2562 09:17
   วันที่ 11 กันยายน 2562 นายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและแกนนำหมู่บ้าน (ตำบลโกตาบารู) ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ : กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะเชิงพื้นที่ (area based) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา คณาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและแกนนำหมู่บ้านใน ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลาเข้าร่วม ณ ห้องวังแก้ว โรงแรมแกรนพาเลส อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สำหรับกิจกรรมวันแรกในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายพิเศษเรื่องชุมชนเข้มแข็งตามหลักพอเพียงโดยนายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ลำดับต่อมาเป็นการบรรยายการบริหารจัดการกลุ่ม เรื่อง "ผ้าสร้างชุมชน...ศรียะลาบาติก" และ กระบวนการกลุ่มเรื่องกลุ่มที่ดีควรเป็นอย่างไร? โดยนายปิยะ สุวรรณพฤกษ์ วิทยากรศรียะลาบาติก โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและแกนนำหมู่บ้าน สร้างเจตคติที่ดี มีทัศนคติที่ตรงกันร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นตำบลโกตาบารู ให้มีแนวคิด สร้างความเข้มแข็งยั่งยืนสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนได้