สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

745 Views |

สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2

30 ตุลาคม 2562 10:36
   สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ขึ้น  ในระหว่างวันที่ 29 -30 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพมหานคร เพื่อทบทวน ปรับปรุงแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เป้าหมาย ตัวชี้วัดงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 และได้รับงบประมาณสนับสนุนต่อไป