มุกดาหารเกมส์ กีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

425 Views |

มุกดาหารเกมส์ กีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7

12 กุมภาพันธ์ 2563 15:19
   วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายคมสัน  คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์  รามฤทธิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ นายศศิพงษา  จันทรสาขา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 “มุกดาหารเกมส์” ในระหว่างวันที 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2563
   โดยมีนายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  นางเลขา  บุตดีวงศ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร  เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 “มุกดาหารเกมส์” การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง เข้าร่วมกว่า 800 คน ณ สนามกีฬาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
   นายชยันต์ ศิริมาศ กล่าวว่า ในการพัฒนาประชาชนให้มีศักยภาพสูง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงท่ามกลางวิกฤตการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนั้น จำเป็นต้องระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและใช้แนวทางที่หลากหลายครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้ประชากรมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและมีจิตวิญาณที่ดีงาม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข สงบร่มเย็น สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาให้ความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษาและจำเป็นต้องพัฒนานักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ในทุกด้าน โดยเฉพาะการปลูกฝังให้นักศึกษาออกกำลังกาย การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้รักสามัคคี และไมตรีจิตมิตรภาพต่อกัน การจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนครั้งนี้นับเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนา จังหวัดมุกดาหารมีหลาย ๆ กิจกรรมเพื่อการเฉลิมฉลอง รวมทั้งการจัดการแข่งขันกีฬาในวันนี้ ปัจจุบันจังหวัดมุกดาหารแบ่งเขตปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 53 ตำบล 526 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 350,782 คน เป็นจังหวัดชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยาว 72 กิโลเมตร มีกลุ่มประชากรแบ่งเป็นชาติพันธ์ออกเป็น 8 เผ่า ได้แก่ เผ่าไทยอีสาน ภูไท ไทยข่า กระโช่ ไทยย้อ ไทยกะเลิง ไทยแสก และไทยกุลา นอกจากนี้ยังมีศาสนบุคคล ศาสนสถานที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนจำนวนมาก รวมทั้งมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะป่าไม้ มีพื้นที่ร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด จึงได้ชื่อว่า “เมืองสามธรรม” คือ ธรรมมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม จังหวัดมุกดาหารตั้งอยู่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และรัฐบาลได้ประกาศจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเมื่อปี 2557 ทำให้มีความเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด
   นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กล่าวว่า การส่งเสริมการพัฒนากีฬาในมวลหมู่ศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นกลไกลสำคัญในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองของประเทศที่มีคุณภาพอีกทางหนึ่ง กับความมั่นใจว่าในศักยภาพของบุคลากรและความพร้อมในการจัดการแข่งกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร มีความมุ่งมั่นในการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรได้สร้างความสัมพันธ์ เสริมสร้างความสามัคคีมีไมตรีจิตที่ดีต่อกัน
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ประธานผู้อำนวนการวิทยาลัยชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาออกกำลังกายนำไปสู่การมีพลานามัยที่สมบูรณ์ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และก่อให้เกิดงานวิชาการและนวัตกรรมใหม่ ๆ จากประสบการณ์
   นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร กล่าวว่า ในการจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 “มุกดาหารเกมส์” เพื่อเฉลิมฉลองเมืองมุกดาหาร 250 ปี ภายใต้ปณิธาน “ไมตรีจิต สปิริต มิตรภาพ” เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สร้างความรัก ความสามัคคีมีความสมานฉันท์ โดยมีการแข่งขันทั้งสิ้น 7 ชนิดกีฬา ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง แชร์บอล และกีฬาพื้นบ้าน