​วิทยาลัยชุมชนตราด จัดอบรมเรียนรู้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านเกษตรอินทรีย์ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

152 Views |

​วิทยาลัยชุมชนตราด จัดอบรมเรียนรู้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านเกษตรอินทรีย์

16 มิถุนายน 2563 09:51
   วิทยาลัยชุมชนตราดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมเรียนรู้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านเกษตรอินทรีย์ ระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2563 ณ อาคารกันเกรา วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายชัยวัฒน์  ปริ่มผล เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง เกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิต การจัดทำแปลงเกษตรอินทรีย์ การเรียนรู้เรื่องดิน การปฏิบัติการการจัดทำถาดเพาะเมล็ด การจัดเตรียมดินในแปลง และการปลูกพืช และวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นางสาวกรกนก  ปานอำพันธ์ บรรยาย เรื่องธาตุอาหารในดิน ช่วงบ่ายนายชัยวัฒน์  ปริ่มผล ได้นำนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมศึกษาดูงานจากแปลงเกษตรอินทรีย์