วิทยาลัยชุมนปัตตานี : 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

66 Views |

วิทยาลัยชุมนปัตตานี : 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

23 มิถุนายน 2563 08:55
   วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายชยพล พุฒยอด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมโครงการในรายวิชาการบริหารโครงการ (บธ02114) มีนักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไปและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเข้าร่วมจำนวน 20 คน  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี  ได้ร่วมกันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในสุขอนามัยและเศรษฐกิจ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนิน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็ง บนความพอเพียง และเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการของรัฐบาลตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยมีการปลูกผัก 5 ชนิด คือ พริกขี้หนูสวน คะน้ายอด กระเจี๊ยบ มะเขือ และกระเพรา ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนางจุฑารัตน์ สาและ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนามสาขาวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้วิธีการเลือกชนิดผัก การเพาะ วิธีการปลูกและการดูแล