วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดกิจกรรมศึกษาวิถีชุมชนตามรอยบรรพบุรุษเพื่อฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมคนเมืองน่าน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

133 Views |

วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดกิจกรรมศึกษาวิถีชุมชนตามรอยบรรพบุรุษเพื่อฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมคนเมืองน่าน

19 สิงหาคม 2563 09:43
   วันที่ 8 สิงหาคม 2563 : นายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นประธานเปิดงานศึกษาวิถีชุมชนตามรอยบรรพบุรุษคนรุ่นเก่า เพื่อฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมคนเมืองน่าน ณ หออัตลักษณ์นครน่าน กิจกรรมดังกล่าว เป็นการลงพื้นที่ศึกษาศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่เขตเมืองเก่าน่าน ตลอดถึงเวียงภูเพียงแช่แห้ง เพื่อเรียนรู้ตัวตนของความเป็นคนน่านดังบรรพบุรุษคนเมืองน่าน ที่ได้สืบทอดจนถึงปัจจุบัน มีนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สมเจตน์ วิมลเกษม ปราชญ์ผู้รู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมเมืองน่าน และอาจารย์ยุทธภูมิ สุประการ เป็นวิทยากรให้ความรู้