วิทยาลัยชุมชนยโสธรเปิดสอนประกาศนียบัตรเกษตรอินทรีย์ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

50 Views |

วิทยาลัยชุมชนยโสธรเปิดสอนประกาศนียบัตรเกษตรอินทรีย์

16 กันยายน 2563 15:29
   วิทยาลัยชุมชนยโสธรเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเกษตรอินทรีย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมุ่งสร้างการพัฒนา การจัดการและการวางแผนเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ให้มีทักษะ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการการทำเกษตรอินทรีย์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2561-2564) และวิสัยทัศน์ “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” อีกทั้งยังเหมาะสมกับบริบททั่วไปในด้านการเกษตรของจังหวัดยโสธร โดยจัดการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึง 4 มกราคม  2564