นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเยี่ยมชม “กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองห้า” จังหวัดน่าน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

74 Views |

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเยี่ยมชม “กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองห้า” จังหวัดน่าน

06 ตุลาคม 2563 17:37
   เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชมชน นายนำชัย กฤษณาสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และนายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนน่านและเยี่ยมชมกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองห้า ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ซึ่งวิทยาลัยชุมชนน่านได้ทำโครงการการใช้สีธรรมชาติกับผ้าทอเมืองน่านด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีจากธรรมชาติ เพื่อการค้า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการทอผ้าของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองห้าให้เกิดเป็นอาชีพของชุมชน ให้มีรายได้เพิ่ม โดยเข้าไปพัฒนา ให้คำแนะนำ ให้การสนับสนุนยกระดับการทอผ้าการใช้สีธรรมชาติในการย้อมฝ้าย จนสามารถขายออนไลน์ได้ ทำให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 50,000 บาทต่อเดือน