​ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์ ผอ.วชช.ปัตตานี ร่วมต้อนรับ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาร องคมนตรี และคณะ ในโครงการกองทุนการศึกษา 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

23 Views |

​ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์ ผอ.วชช.ปัตตานี ร่วมต้อนรับ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาร องคมนตรี และคณะ ในโครงการกองทุนการศึกษา

22 กุมภาพันธ์ 2564 12:44
   วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2654 เวลา 15:30 น. ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์ ผอ.วชช.ปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าราชการระดับจังหวัด ข้าราชการทหาร ตำรวจ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาร องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านวังกว้าง ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เพื่อติดตามการดำเนินโครงการกองทุนการศึกษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและดำเนินการแก้ไขปัญหา พร้อมให้กำลังใจครูอาจารย์ในการวางแนวทางการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในห้วงปีที่ประสบปัญหาโรคระบาด โควิด 19
   พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เผยว่า โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 มุ่งส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อบ้านเมือง มีทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมเด็กให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีอาชีพที่ดีและเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพในอนาคต ในส่วนของการส่งเสริมอาชีพเร่งการขับเคลื่อนให้เห็นเป็นรูปธรรม วางรากฐานให้เด็กรู้จักตนเองตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อส่งเสริมให้เด็กใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พัฒนาตนเองสู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน ทั้งนี้เด็กนักเรียนในโครงการต้องเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม ตามปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9