​วิทยาลัยชุมชนสตูล บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ระหว่างวิทยาลัยชุมชนสตูล กับสถานประกอบการด้านการนำเที่ยวในจังหวัดสตูล 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

34 Views |

​วิทยาลัยชุมชนสตูล บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ระหว่างวิทยาลัยชุมชนสตูล กับสถานประกอบการด้านการนำเที่ยวในจังหวัดสตูล

23 กุมภาพันธ์ 2564 10:26
   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายวรัตน์ แสงเจริญ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทุกท่าน พร้อมด้วย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (Work Iintegrated Learning: WIL) ว่า “เป็นโครงการที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการควบคู่กับการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริงภายใต้การแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์ และยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร และระบบการทำงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งไม่สามารถหาได้ในห้องเรียนหรือห้องทดลอง และส่งผลให้นักศึกษามีการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับความต้องการ” นอกจากนี้ยังมี ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมลงนามเป็นพยานในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ด้วย บันทึกข้อตกลงครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์สตูล ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่าง วิทยาลัยชุมชนสตูล กับสถานประกอบการด้านการนำเที่ยว จังหวัดสตูลประกอบด้วย 1) ธนภัทร์ทัวร์ เฟอร์รี่ เซอร์วิส (Thanaphat Tour Ferry Service) 2) อาดัง ซี ทัวร์ (Adang Sea Tour) 3) พลอยสยาม ทัวร์ (Ploysiam Tour) 4) สตูลเพรสซิเด้นท์ แทรแวล แอนด์ ทัวร์ (Satunpresident travel & Tour) 5) หลีเป๊ะ พาวเวอร์ บีช รีสอร์ท (Lipe Power Beach Resort) 6) อันดามัน ซี ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต (Andaman sea tour and transport) 7) จอลลี่ แทรแวล (Jolly Travel) 8) ประสาน เวิร์ลทัวร์ (Prasan worldtour) 9) บ้านปัน ทราแวล (Baanpun Travel) 10) ตะรุเตาสปีดโบ๊ท (Tarutaospeedboat) 11) มาริณี ทราแวล (Marinee Travel) 12) บารา ทราแวล ไทยแลนด์ (Bara Travel Thailand) 13) กมลรัตน์ ทราแวล แอนด์ ทรานสปอร์ต (Kamolrat Travel & Transport) 14) ไฮ หลีเป๊ะ (Hi lipe) 15) ซี แอท ฮอลิเดย์ ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต (Sea At Holiday Tour & Transport) 16) อาคีรา (Akira) 17) ซี สกาย หลีเป๊ะ ทราแวล (Sea Sky Lipe Travel) 18) บุหงาบากันเคย (Bunga Ba Kan Koey) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยชุมชนสตูล กับสถานประกอบการด้านการนำเที่ยว จังหวัดสตูล โดยตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือในการผลิตนักศึกษา ให้ได้เรียนรู้กระบวนการ การปฏิบัติงานและทักษะด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ รวมถึงการสร้างขอบข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ สามารถแข่งขันได้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับสากลต่อไป
   โดยวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ในครั้งนี้ มีดังนี้ 1) เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างวิทยาลัยชุมชนสตูลกับสถานประกอบการด้านการนำเที่ยว จังหวัดสตูล ให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะวิชาชีพ สร้างเสริมประสบการณ์ในสถานประกอบการ และพัฒนาตนเองตามสภาพจริง ซึ่งจะเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 2) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานมีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ 3) เพื่อให้นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 4) เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และมีความศรัทธาในวิชาชีพ
   โดยวิทยาลัยชุมชนสตูลจะส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้โดยจะต้องดำเนินการต่างๆ ตามที่ตกลงกันไว้ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังนี้
1.จัดปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงจุดประสงค์ ผลความคาดหวังที่จะได้รับจากทักษะในงาน การปฏิบัติตน การพัฒนาการเรียนรู้ ความก้าวหน้าในการทำงาน และการประเมินผล
2. ตั้งผู้ประสานงานเพื่อทำงานร่วมกับสถานประกอบการในการกำหนดรายละเอียดของงาน ซึ่งควรระบุชัดเจนถึงหน้าที่ที่รับผิดชอบ หน่วยงานประจาของนักศึกษา เป็นต้น โดยคำนึงถึงความต้องการของสถานประกอบ การเป็นหลัก
3. จัดให้มีการนิเทศและติดตามผลความก้าวหน้าในการฝึกงานของนักศึกษา โดยอาจารย์นิเทศหรือตัวแทนคณะจะเป็นผู้ประเมิน
4. จัดกิจกรรมการประชุมเพื่อประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานและเติมเต็มความรู้ให้แก่นักศึกษานอกเหนือเวลางานขณะฝึกปฏิบัติ อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้งในพื้นที่ ที่ได้จัดเตรียมไว้เป็นการเฉพาะ
5. แต่งตั้งอาจารย์/วิทยากร ที่สอนในสถานประกอบการ
6. ร่วมกับสถานประกอบการ ประชุมหารือ วางแผน จัดระบบ กำหนดระเบียบ ปรับปรุงหลักสูตร การประเมินผล และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง