วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มกระจูดนาราเพื่อเป็นสินค้าระดับพรีเมียน วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องฝึกปฏิบัติการอาชีพ 2 อาคารฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มกระจูดนาราเพื่อเป็นสินค้าระดับพรีเมียน วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องฝึกปฏิบัติการอาชีพ 2 อาคารฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

27 กุมภาพันธ์ 2561 10:31

 

   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มกระจูดนาราเพื่อเป็นสินค้าระดับพรีเมียน ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องฝึกปฏิบัติการอาชีพ 2 อาคารฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน
   นายยุทธนา พรมหณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกล่าวว่า”จังหวัดนราธิวาสสกระจูดขึ้นเป็นจำนวนมาก ประชาชนนิยมนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของครัวเรือนโดยใช้ภูมิปัญญาของชุมชนในการผลิต และได้รับการส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนจังหวัดนราธิวาส แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย เนื่องจากรูปแบบของผลิตภัณฑ์ยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูดโดยใช้ชื่อสินค้าว่า ”กระจูดนารา” ขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ให้ชุมชนและให้ความรู้ในการแปรรูปกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างพร้อมทั้งพัฒนาทักษะในเรื่องผลิตภัณฑ์กระจูดโดยได้ตั้งเป้าหมายให้สามารถจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาเพื่อเป็นการสร้างชุมชนเข้มแข็งสามารถดำเนินการได้เองภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสยังได้วางแผนในการอนุรักษ์ต้นกระจูดที่ตอนนี้มีอยู่จำนวนน้อยให้มีจำนวนมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างเป็นพื้นที่อนุรักษ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน”
   ด้านนางอุไรวรรณ ดวงเต็ม ประธานกลุ่มกระจูดนารา ทุเรียนนก ได้กล่าวว่า “ ขอขอบคุณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่จัดกิจกรรมดี ๆ นี้ขึ้นมา และได้นำตัวแทนกลุ่มกระจูดนารา ไปศึกษาดูงานที่พัทลุงเพื่อที่จะได้นำความรู้ไม่ว่าจะเป้นกระบวนการในการย้อมสีกระจูด การจัดทรงกระเป๋า การเคลือบเงา การใส่หูกระเป๋า การใส่ซับในกระเป๋าและการทำตลาดให้กระจูดนารา เพื่อให้ผลิตภัณฑ์กระจูดนาราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัย สามารถนำมาใช้ได้ทุกเพศทุกวัย ของฝากที่ถูกใจทุกคน ตามสโลแกนกลุ่มที่ว่า “คิดถึงกระจูดคิดถึงนารา” ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ทางกลุ่มได้ใช้พื้นที่ในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในการผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นมา และเปิดโอกาสให้ผู้คนที่สนใจเข้ามาศึกษากระบวนการผลิต เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์กระจูดให้อยู่คู่คนนราต่อไป

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.