วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning” วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชมผกากรอง วิทาลัยชุมชนนราธิวาส
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning” วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชมผกากรอง วิทาลัยชุมชนนราธิวาส

27 กุมภาพันธ์ 2561 10:48

   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning” เพื่อเป็นการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาลัยชุมชนในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งมีครูผู้สอนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วมอบรม จำนวน 65 คน ณ ห้องประชมผกากรอง วิทาลัยชุมชนนราธิวาส ระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2561
   นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชมชนนราธิวาสได้กล่าวว่า “การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ แบบ Active Learning เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สำคัญเพราะเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนได้เป็นอย่างดี จากประโยชน์ของการเรียนรู้แบบ Active Learning และเห็นถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของผู้สอน ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยชมชนนราธิวาสจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาโดยได้เชิญครูผู้สอนของวิทยาลัยชุมชนในกลุ่ม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยวิทยาลัยชุมชนปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาสเข้าร่วมโครงการประโยชน์ของการเรียนรู้แบบ Active Learning และเห็นถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของผู้สอน  ”
   ด้านดร.อุไรวรรณ ชินพงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสผู้รับผิดชอบโครงการได้กล่าวว่า “โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning”เป็นโครงการที่จัดขึ้นมาเพื่อให้ผู้สอนในวิทยาลัยชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ แบบ Active Learning และสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้แบบดังกล่าวได้ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำ โดยสามารถเก็บและจำสิ่งที่ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์ กับเพื่อน ผู้สอน สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ได้ผ่านการปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บจำในระบบความจำระยะยาว (Long Term Memory) ทำให้ผลการเรียนรู้ยังคงอยู่ได้ในปริมาณที่มากและระยะยาวกว่าการเรียนรู้แบบปกติทั่วไป ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้มากกว่า 
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.